Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto prosíme pozorne prečítajte túto Informaciu o spracúvaní osobných údajov pre obchodné aktivity, ktorá nadväzuje na Súhlas dotknutej osoby so spracovaním a použitím osobných údajov.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre obchodné aktivity

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Identifikácia a kontaktné údaje:

DODÁVATEĽOM spracúvajúcim Vaše osobné údaje je:

Obchodné meno:                                           TECHMEN s.r.o.

IČO:                                                                   46 071 059

Sídlo:                                                                 Parková 562/6, 930 05 Gabčíkovo

Zápis:                                                                Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27223/T

Licencia:                                                           na prevádzkovanie technickej služby, č. PT 000929, udelená krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trnave, č.p.: LIC-18-                                                                              14/2011.

Štatutárny orgán:                                           Ing., Bc. Martin BLAHUTA, konateľ

Zodpovedná osoba:                                       Ing., Bc. Martin BLAHUTA

Kontaktné údaje:                                            info@techmen.sk

 

(ďalej ako „dodávateľ“)

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, obchodné meno, vlastnoručný podpis, adresa, IČO/DIČ, IČ DPH, číslo bank. účtu, údaje o platbách, e-mailové adresy,  telefónne číslo,  miesto inštalácie zariadenia, , údaje o zariadení v službe TECHMEN s.r.o., údaje o SIM karte v zariadení.

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

a) Predaj a obchodná činnosť

Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania dokladu, priradenie cenovej kategórie, riešenie odstúpenia od zmluvy.(čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)

b) Záručný a pozáručný servis

Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácii, a to najmä na prijatie a zaevidovanie servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydania dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, záručný a pozáručný servis produktov. (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDP)

c) Poskytovanie služieb TECHMEN, s.r.o.

Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na zaevidovanie vami vyplneného online formulára, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.(čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

d) Fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.(čl. 6 ods. 1 písm. c) GDP)

e) Marketing

Spracúvanie vykonávame za účelom sprostredkovania vypracovania cenových ponúk, starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach alebo o montážnych partneroch a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDP)

 


 

 

 

 

Oprávnené záujmy dodávateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov dodávateľa alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: objednávatelia technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Dodávateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, e-mailom).

Ako dlho údaje uchovávame

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu vašich osobných údajov.

· Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.

· Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na            obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

· Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu 1 roku.

· Dokumenty vzťahujúce sa k servisným opravám a reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov.

· Dokumenty týkajúce sa služieb JABLOTRON po dobu trvania zmlúv alebo 10 rokov.

· Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.

· Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas.

Aké sú Vaše práva

Na základe toho, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Právo na prístup k údajom

Právo na prístup k osobným údajom zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby požiadať dodávateľa o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má súčasne právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o tom, aké údaje o dotknutej osobe dodávateľ spracúva, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho ich bude uchovávať.

Právo na aktualizáciu a opravu

Právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov zahŕňa právo dotknutej osoby na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Dodávateľ je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (zabudnutie)

Právo na vymazanie (zabudnutie) zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jeho údaje nezákonne a protiprávne spracúvané. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, dodávateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Žiadosť o výmaz dodávateľ nevyhovie, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

b) na splnenie zákonnej povinnosti,

c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,

d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

e) na účely archivácie, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,

f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov zahŕňa právo dotknutej osoby na to, aby dodávateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho dodávateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) dodávateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane dodávateľ  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XLS alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie svojich osobných údajov z dôvodu jej konkrétnej situácie v prípade, že spracúvanie jej osobných údajov je vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e):

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej dodávateľovi, alebo

alebo písm. f):

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov dodávateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dodávateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, dodávateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom. Návrh je potrebné zaslať na adresu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (ďalej len „úrad“). Úrad na svojom webovom sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/tlaciva-vzory uverejňuje vzor návrhu na začatie konania.

Právo odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo odvolať udelený súhlas kontaktovaním dodávateľa, a to buď osobne na sekretariáte dodávateľa, doručením písomného oznámenia na adresu sídla dodávateľa, alebo prostredníctvom e-mailu zaslanom na adresu obchod@techmen.sk.

Ako si uplatniť Vaše práva

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Dodávateľ“.

Prosíme Vás uveďte vo Vašej žiadosti Vaše titul, meno, priezvisko . Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Každou vašou žiadosťou sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle § 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.